Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Emotions, a video work by Nhu Huy| Cảm xúc, tác phẩm video của Như Huy

Emotions, video work by Nguyen Nhu Huy, 2011 from Huy Nguyen-video artist on Vimeo.Tác phẩm một kênh
thời lượng: 14'40"

Trong tác phẩm này, tôi muốn khảo sát khoảng không gian lưng chừng giữa cái thực và cái giả, giữa quá khứ và hiện tại, giữa sự dối trá và sự thật, tức khoảng không gian mà với tôi, đang định nghĩa chính xác xã hội Việt Nam hiện tại

----

a single channel work
duration: 14'40"

In this video, I would like to investigate the in-between space between the real and the faked, the past and the present, the lie and the truth, an in-between space, to me, can define exactly Vietnamese society now.


Như Huy

(lưu ý: Xem với kích thước lớn hơn tại trang vimeo | Note: watching this video with higher resolution in vimeo page)